Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Srokowo
31 Styczeń 2018, 13:00
Odsłon : 420

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 4 Statutu Gminy Srokowo zawiadamiam, że XLV sesja Rady Gminy Srokowo, odbędzie się 31 stycznia 2018r. (środa) o godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLV sesji Rady Gminy Srokowo.

2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Srokowo.

4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Ocena stanu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Srokowo – wnioski i rekomendacje na przyszłość.

7. Analiza Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Srokowo.

8. Zapoznanie się z ustalonym przez organ wykonawczy planem dofinansowania zawodowego nauczycieli oraz z ustaloną maksymalną kwotą dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Srokowo.

9. Informacja merytoryczna dotycząca funkcjonowania świetlic wiejskich w Gminie Srokowo w 2017 roku oraz dalsze ich funkcjonowanie w roku 2018.

10. Informacja merytoryczna dotycząca przygotowania do ferii zimowych dla dzieci i młodzieży (GOK, szkoła, stowarzyszenia, kluby).

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

11.1.  Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Srokowo w 2018 roku.

11.2.  Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Srokowo.

11.3.  Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z Gminy Srokowo.

11.4.  Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2018-2023.

11.5.  Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2018 r.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

14. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński