Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Srokowo
29 Marzec 2018, 13:00
Odsłon : 466

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 4 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na XLVIII sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się dnia 29 marca 2018r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro) z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie XLVIII sesji Rady Gminy Srokowo.

2.   Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3.   Analiza stanu bezrobocia na terenie Gminy oraz możliwości przeciwdziałania bezrobociu.

4.   Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII sesji Rady Gminy Srokowo.

5.   Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7.   Informacja finansowa i merytoryczna dotycząca funkcjonowania szkoły w gminie za 2017r.

8.   Stan bezpieczeństwa dowożenia dzieci.

9.   Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 r.

10. Raport Wójta Gminy z  wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017r.

11. Ocena stanu dróg i chodników gminnych oraz perspektywy w zakresie ich remontu lub modernizacji.

12.  Podjęcie uchwał w sprawach:

12.1. Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

12.2. Przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 rok z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

12.3. Podziału Gminy Srokowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

12.4. Podziału Gminy Srokowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

12.5. Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Srokowo w  2018 roku”.

12.6. Przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2018 r.

12.7.  Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2018-2023.

12.8.  Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2018 r.

13.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14.  Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

15.  Zakończenie obrad XLVIII sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński