Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Srokowo
22 Czerwiec 2018, 14:00
Odsłon : 344

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z § 25 ust. 5 Statutu Gminy Srokowo zapraszam naLII sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się 22 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro).

1.  Otwarcie LII sesji Rady Gminy Srokowo.

2.  Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3.  Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy Srokowo.

4.  Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5.  Interpelacje i zapytania radnych.

6.  Ocena udziału Gminy w realizacji działań prorozwojowych finansowanych w ramach realizacji strategii rozwoju Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz realizacji zadań w Związku Stowarzyszeń na rzecz rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich LGD 9.

7.  Informacja o organizacji czasu wolnego w czasie wakacji dla młodzieży szkolnej Gminy Srokowo – GOK i animatorzy sportu.

8. Rozpatrzenie sprawozdań za 2017 r. i podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia:

a) przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Srokowo za 2017 r.;

b)  odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za
2017 r.;

c)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu  Gminy za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;

d)  opinie Komisji Rady Gminy i dyskusja;

e)  głosowanie

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia Wójtowi Gminy Srokowo absolutorium za 2017 r.

a)  odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium;

b)  odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej zaopiniowania wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Srokowo za 2017 r.;

c)  dyskusja nad udzieleniem bądź nieudzieleniem absolutorium za 2017 r.;

d)  głosowanie

10.  Podjęcie uchwał w sprawach:  

10.1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2018-2023,

10.2. Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2018 r.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.  Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

13.  Zakończenie obrad LII sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Srokowo                                                                            
Aleksander Kamiński