Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Zawiadomienie o zwołaniu XX Sesji Rady Gminy Srokowo
28 Maj 2020, 14:00
Odsłon : 86

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z § 25 ust. 3 i 5 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na XX sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (Sala widowiskowa) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XX sesji Rady Gminy Srokowo.

2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Srokowo.

4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Srokowo.

5. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Analiza realizacji „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Srokowo”.

8. Sprawozdanie z realizacji „Programu wspierania rodziny w Gminie Srokowo na lata 2019- 2021” za rok 2019.

9. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 r.

10. Raport Wójta Gminy z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.

11. Sprawozdanie z działalności GOPS Srokowo za 2019 r.

12. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Srokowo za rok 2019.

13. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi za 2019 r.

14. Ocena stanu dróg i chodników gminnych oraz perspektywy w zakresie ich remontu lub modernizacji.

15. Analiza informacji dotyczącej przygotowania funkcjonowania kompleksu nad jeziorem Rydzówka na nowy sezon 2020 r.

16. Ocena stanu przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych w 2020 roku.

17. Ocena stanu przygotowań do realizacji przychodów ze sprzedaży składników majątkowych i zdolności kredytowej gminy.

18. Informacja na temat zadłużenia gminy wg stanu na 31.12.2019 r.

19. Analiza sprawozdania finansowego Gminy Srokowo za 2019 rok w tym jednostek organizacyjnych gminy.

20. Podjęcie uchwał w sprawach:

20.1. Przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2020 r.

20.2. Przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Srokowo na lata 2020- 2024”.

20.3. Ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

20.4. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2020-2024.

20.5. Zmiana budżetu Gminy Srokowo na 2020 r.

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

22. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

23. Zakończenie obrad XX sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń