KW obrazek książeczka

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa, na terenie powiatu kętrzyńskiego będzie trwała od 20.03.2019 r. do 19.04.2019 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 2000r.;

2. mężczyzn urodzonych w latach 1995–1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1998–1999, które:

a. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojsko-wej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifika-cji wojskowej,

b. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojsko-wej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służ-by wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1995–2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby woj-skowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryj-nych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944);

 

Ponadto, do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej. Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:

• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

• dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają);

• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;

• dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Powiatowa Komisja Lekarska w Kętrzynie:

Miejsce stawiennictwa: Internat Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, ul. Poznańska 21.

od 20.03.2019 r. do 19.04.2019 r.

Lp.

Miasto / Gmina

Termin stawiennictwa

1

Miasto Kętrzyn

20.03-01.04.2019 r.

2

Gmina Barciany

01–02.04.2019 r.

3

Gmina Kętrzyn

03–08.04.2019 r.

4

Miasto i Gmina Korsze

09-11.04.2019 r.

5

Miasto i Gmina Reszel

12–16.04.2019 r.

6

Gmina Srokowo

16–17.04.2019 r.

7

Powiat - Kobiety

18.04.2019 r.

8

Dzień dodatkowy

19.04.2019 r.

 

Przypominamy tylko, że nieotrzymanie wezwania imiennego z Urzędu Miasta lub Gminy nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawiennictwa w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody.