DSC 1948W dniu 20 kwietnia 2018r. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie przebudowanych ulic: Ogrodowej i Łąkowej w Srokowie. Obie inwestycje realizowane były w 2017 r., dzięki dofinansowaniu ze środków zewnętrznych (PROW 2014-2020; budżet Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego). W uroczystościach, oprócz mieszkańców, władz gminy i radnych, uczestniczyli również pani Sylwia Jaskulska – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz pan Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim.

tablica unia srokowo 1

Cel główny: Podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Srokowo.

Cele szczegółowe:

  1. Informatyzacja procesów wewnętrznych w Urzędzie Gminy Srokowo poprzez rozbudowę, modernizację i wdrożenie nowych systemów informatycznych z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury;
  2. Zwiększenie dostępności informacji przestrzennej;
  3. Zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Srokowo poprzez:
  4. umożliwienie korzystania z tych usług drogą elektroniczną,
  5. udostępnienie rozwiązań front-office uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych.

AKTYWIZACJA INFOW dniu 27 marca 2018 r. przedstawiciele Gminy Srokowo podpisali w Olsztynie umowę na dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo” w ramach Osi Priorytetowej 11 – Włączenie społeczne, działanie 11.1- Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, poddziałanie 11.1.1- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym – projekty konkursowe.

KIS baner oficjalny 1600x1200Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Srokowo” w okresie od lutego 2018 r. do lutego 2020 r.