RPO PLANOWANY data naboru wniosków od 10.05.2017 do 30.05.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących pomocy w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3– konkurs numer RPWM.10.04.00-IP.01-28-001/17 – subregion olsztyński (Oś 10, Działanie 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020).

 

Konkurs otwarty, w ramach którego zaplanowano dwie rundy naboru wniosków, przy czym organizacja II rundy uzależniona będzie od dostępności alokacji po rozstrzygnięciu I rundy. Informacja o stopniu wykorzystania alokacji na konkurs w wyniku rozstrzygnięcia I rundy zostanie podana do publicznej wiadomości, a nabór w ramach kolejnej rundy zostanie ogłoszony co najmniej 30 dni przed jego rozpoczęciem. Planowane terminy naborów określono w Regulaminie konkursu.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu
III kwartał 2017

Miejsce składania wniosków
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn
I piętro, pokój 116
w poniedziałki w godzinach: 8.00-16.00
od wtorku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

Sposób składania wniosków
Wnioski należy składać w terminie od 10 maja 2017 r. do 30 maja 2017 r. za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego MAKS 2 (LSI MAKS 2) dostępnego pod adresem: http://maks2.warmia.mazury.pl/
oraz
w wersji papierowej wydrukowanej z systemu LSI MAKS 2 (1 egzemplarz) - osobiście, kurierem lub pocztą niezwłocznie po złożeniu wersji elektronicznej.

Procedurę składania wniosków znajdziesz w podrozdziale 1.5 Regulaminu konkursu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?
Wnioski mogą składać wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.
Wniosków nie mogą składać osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna.
  2. Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
  3. Aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3, będących osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo pozostającymi poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osobami, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub osobami przebywającymi na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Szczegółowe informacje na temat typów projektów możliwych do realizacji znajdziesz w podrozdziale 1.4 Regulaminu konkursu

Kryteria wyboru projektów
Wymogi i kryteria wyboru projektów znajdziesz w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
3 440 018,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu
Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana jest szczegółowo w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia wątpliwości odnośnie założeń konkursu i zasad przygotowania wniosku możesz uzyskać:

  • w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, pok. 1, I piętro
  • telefonicznie pod numerami: 89 522 79 55 lub 89 522 79 65
  • mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Linki

Ogłoszenie o naborze
Regulamin konkursu
Załączniki do regulaminu