mBank Gospodarstwa Krajowego realizuje Projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, mający na celu wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w branży turystycznej oraz okołoturystycznej w Polsce Wschodniej, wykorzystaniem instrumentów finansowych.

Środki finansowe na realizację Projektu pochodzą z wycofywanego wkładu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 wniesionego do projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP.

Instrumentem finansowym, wdrażanym w celu realizacji powyższych założeń, jest Pożyczka na rozwój turystyki, oferowana MŚP przez Pośredników Finansowych, wyłonionych w procedurze naboru, z którymi BGK zawrze stosowne umowy. 

Podstawowe warunki udzielania MŚP wsparcia:  

  • kwota pożyczki do 500 000,00 zł
  • wymagany jest udział własny MŚP w realizowanym przedsięwzięciu, z wyjątkiem  przedsięwzięć dotyczących obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo lub przedsięwzięć realizowanych przez firmy w fazie start-up,
  • oprocentowanie pożyczek korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji  (UE) nr 1407/2013   z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 
  • wykorzystanie pożyczki powinno skutkować utworzeniem nowych miejsc pracy przez MŚP,
  • pożyczka udzielana jest na okres do 60 miesięcy,
  • karencja w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia.

Szczegółowe informacje:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/

 

Źródło: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/