sesjaRGNa podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 3 i 5 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na XXX sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się w dniu 5 marca 2021 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali widowiskowej budynku Gminnego Ośrodka Kultury z następującym porządkiem obrad:

Rozliczenie PIT - informacja dla emerytów i rencistów

  • Trwa akcja składania zeznań PIT za 2020 r.
  • Z urzędem skarbowym można się rozliczyć do 30 kwietnia 2021 r., np. w serwisie e-Urząd Skarbowy.
  • Przypominamy emerytom i rencistom, jak mogą przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego i jak najszybciej otrzymać zwrot podatku. 

komunikatFundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” we współpracy z Powiatem Węgorzewskim zapraszają do zapoznania się z prezentacją dotyczącą dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Wnioski o dotacje można składać do 31 marca 2021 r.

photoW dniu 18 lutego 2021 r. mieszkanka naszej gminy Pani Jadwiga Kułdo obchodziła 100-lecie urodzin.

Polish police logoKomenda Powiatowa Policji w Kętrzynie informuje, że w związku z wprowadzeniem Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.06.2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowuch i kierowników dzielnicowych /Dz. Urz. KGP. 2016.26/, został opracowany plan działań priorytetowych dla Gminy Srokowo na okres od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r. obejmujący następujące zagrożenie:

UWAGA 800x400Jednym z ważniejszych obowiązków właścicieli posesji jest obowiązek dbania o porządek na chodnikach położonych wzdłuż ich nieruchomości, czyli sprzątanie chodnika. Właściciel ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Przez właściciela należy w tym przypadku rozumieć również współwłaściciela, użytkownika wieczystego gruntu, a także osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub władaniu.