Szanowni Mieszkańcy,

zapraszamy do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Poniżej harmonogram dyżurów prawników oraz szczegółowe informacje na temat udzielanej pomocy.

 HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM WE WRZEŚNIU 2017 R. - POBIERZ

 

INFORMACJA O ZASADACH UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

LP. OSOBY UPRAWNIONE REALIZACJA UPRAWNIENIA NA PODSTAWIE
1.

Osoba, której w okresie 12 miesięcy

poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie

z pomocy społecznej i wobec, której

w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

Oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu

świadczenia z pomocy społecznej lub

zaświadczenia o udzieleniu

świadczenia z pomocy społecznej

2. Osoba posiadająca ważną Kartę Dużej Rodziny Ważnej Karty Dużej Rodziny
3.

Kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Odpowiedniego zaświadczenia (o kombatantach oraz osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego)

4.

Osoby posiadające ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego

Ważnej legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego

5.

Osoba do ukończenia 26 roku życia lub po ukończeniu 65 roku życia

Dokumentu stwierdzającego tożsamość
6.

Osoby, które poniosły straty lub są zagrożone w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej

Pisemnego oświadczenia o zaistnieniu jednej ze wskazanych okoliczności

7. Osoba, która jest w ciąży

Wykazuje przez przedłożenie dokumentu

potwierdzającego ciążę

INFORMACJE DODATKOWE:

Pomoc prawna będzie polegała na:

  • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
  • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
  • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

  • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia,
  • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.