przetargWójt Gminy Srokowo ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Leśniewo, o pow. 2,5771 ha, oznaczonej numerem działki 84/5.

KW OL1K/00020540/2

Cena wywoławcza: 865 390,00zł plus VAT

Wysokość wadium 86 539,00 zł

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i jest wolna od obciążeń. W planie zagospodarowania przestrzennego wschodnia część nieruchomości położona jest na terenie projektowanych usług turystycznych związanych z obsługą drogi wojewódzkiej typu motel lub zabudowy pensjonatowej hotelowej i innej związanej z turystyką. Zachodnia część działki objęta jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Srokowo z przeznaczeniem pod zabudowę turystyczną i rekreacyjną. Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 650, łączącej Kętrzyn z Węgorzewem oraz nad Jeziorem Rydzówka z linią brzegową jeziora. W sąsiedztwie znajduje się kompleks rekreacyjno-sportowy nad Jeziorem Rydzówka. Działka posiada dostęp do zasilania energetycznego, kanalizacji i wodociągu gminnego.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Urzędu Gminy w Srokowie w terminie do dnia 03.11.2017 r. do godziny 13-ej, w Banku Spółdzielczym Reszel, Filia Srokowo: 13 8851 1021 2003 0002 9274 0005– tak aby w w/w terminie wpłynęło na wyżej podane konto.

 

Przetarg odbędzie się dnia 07 listopada 2017 r. o godzinie 13-ej w siedzibie urzędu, pokój Nr 8.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Osobie, która wygra przetarg lecz uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium ulega przepadkowi.

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Srokowie, Plac Rynkowy 1, tel:089-7544530.

 

GT.6840.5.1.2017 Srokowo, dnia 05.10.2017 r.

 

Wójt Gminy Srokowo
Franciszek Andruszkiewicz

 

MAPKA - do pobrania