Wójt Gminy Srokowo ogłasza konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego.

 

 

 

 

 1. Przedmiotem konkursu jest realizacja w roku 2018, gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Gminny Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w na lata 2015-2018”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - HPV (Typ 6,11,16,18) wśród populacji dziewcząt z rocznika 2002, mieszkanek Gminy Srokowo.
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział placówki medyczne zarejestrowane w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej lub osoby prowadzące własną praktykę lekarską, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielenia świadczeń zdrowotnych w określonej dziedzinie medycyny, dysponujące lokalem oraz aparaturą i sprzętem medycznym odpowiadającym wymaganiom przewidzianym dla tego rodzaju działalności oraz spełniające warunki określone w przepisach o działalności gospodarczej.
 3. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu może realizować program od dnia podpisania umowy przez obie strony.
 4. Umowa może być zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.
 5. Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i wzorem umowy oraz pobrać obowiązujący formularz ofertowy w sekretariacie Urzędu Gminy Srokowo w godzinach pracy urzędu oraz ze strony http://bip.gminasrokowo.pl/ w zakładce Ochrona Zdrowia.
 6. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Srokowo w sekretariacie ul. Plac Rynkowy 1 w terminie do dnia 5 marca 2017 r.
 7. Oferty składa się w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta oraz nazwą programu.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się do dnia 12 marca 2018r. w siedzibie Zamawiającego.
 9. 9. Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Srokowo, oraz zamieszczone na stronie internetowej.
 10. Termin związania z ofertą nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 11. Zawarcie umowy z wybranym oferentem nastąpi w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 12. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 13. Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi lub protestu dotyczącego postępowania konkursowego w trybie określonym w § 11 i 12 „Regulaminu organizowania konkursu ofert" stanowiącego zał. nr 2 do zarządzenia. Nr 7/18 z dnia 08 lutego 2018.

Załączniki

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Zarządzenie 7/18 Wójta Gminy Srokowo z dnia  08 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018, gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Gminny Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2018”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - HPV (Typ 6,11,16,18) wśród populacji mieszkanek Gminy Srokowo (rocznik 2002), oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.