nabor oczyszczalnieOGŁOSZENIE z dnia 18.04.2019 r.
Wójt Gminy Srokowo ogłasza nabór wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dotacja może być przyznana na inwestycje realizowane w granicach administracyjnych Gminy Srokowo.
O dotację celową mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której planowana jest inwestycja.
Wnioskodawca może uzyskać dotację na realizację wskazanego przedsięwzięcia w wysokości 90% kosztów zakupu i montażu urządzeń lecz nie więcej niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Dotacja może być udzielona na inwestycję, która  zapewni w wyniku realizacji osiągnięcie efektu ekologicznego. Inwestycja zrealizowana musi być do 30 listopada 2019 r.
Treść uchwały oraz zarządzenia Wójta w powyższej sprawie znajduje się na stronie internetowej gminy – www.gminasrokowo.pl oraz biuletynie informacji publicznej – www.bip.gminasrokowo.pl
Wnioski należy składać w terminie do 31 maja 2019 r., w sekretariacie Urzędu Gminy Srokowo.
Srokowo 18.04.2019 r.