organizacje pozarzadoweZarządzenie Nr 45/2019
Wójta Gminy Srokowo
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Srokowo p.t. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji” w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Działając na podstawie pkt. VI ppkt. 4 i 7 załącznika nr.1 do zarządzenia nr 41/2019 Wójta Gminy Srokowo z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Srokowo w 2019 r. przez organizacje pozarządowe zarządzam, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z protokołem sporządzonym w dniu 30 maja 2019 r. przez Komisję powołaną do oceny ofert na realizację zadań publicznych Zarządzeniem Wójta Gminy Srokowo Nr. 43/2019 z dnia 21 maja 2019 roku Wójt Gminy Srokowo zatwierdził następującą ofertę do realizacji zadań zadania publicznego: Nazwa oferenta: Stowarzyszenie ,,Blusztyn” Nazwa zadania: Turystyka i wypoczynek -Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji. Kwota zadania 4500 zł

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi odpowiedzialnemu za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Wójt Gminy Srokowo
Marek Olszewski