mapadotacji1Projekt jest realizowany od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30.04.2021 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w powiatach: bartoszyckim, lidzbarskim, olsztyńskim, nidzickim, mrągowskim, szczycieńskim, kętrzyńskim i miasto Olsztyn, a jego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz podniesienie aktywności zawodowej co najmniej 55 osób (w tym 29 kobiet i 26 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej.

GRUPA DOCELOWA:

I.  Osoby bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy (łącznie z długotrwale bezrobotnymi),w tym:

-   osoby o niskich kwalifikacjach

-   osoby w wieku 50 lat i więcej

-   osoby z niepełnosprawnościami

-   kobiety

II.  Osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych, osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu oraz osoby ubogie pracujące (5 os.)

Wsparcie oferowane w ramach niniejszego Projektu jest bezpłatne i obejmuje następujące formy:

- szkolenia/kursy zawodowe każdego rodzaju, kończące się uzyskaniem certyfikatu i/lub innych uprawnień zawodowych,

- staże zawodowe,

- pośrednictwo pracy.

Dodatkowo, każdy Uczestnik zostanie objęty wsparciem doradcy zawodowego i psychologa oraz weźmie udział w warsztatach aktywizacyjnych.

W ramach Projektu pokrywamy koszty kursów/szkoleń wraz z podejściem do egzaminu, koszty dojazdu na kursy/szkolenia/staże, stypendium szkoleniowe dla Uczestników kursów/szkoleń, koszty badań lekarskich wstępnych, ubezpieczenia NNW podczas kursów/szkoleń i stażu oraz stypendium dla stażysty. Ponadto, refundujemy wynagrodzenie opiekuna stażysty w okresie odbywania stażu do wysokości 500,00 zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są w Biurze projektu: ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto oraz na naszej stronie internetowej www.warminskizakatek.com.pl w zakładce KIERUNEK PRACA IV.