sesjaRGNa podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 3 i 5 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na XXVIII sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali widowiskowej budynku Gminnego Ośrodka Kultury z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy Srokowo.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Srokowo.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2021-2025.
6.2. Uchwalenie budżetu Gminy Srokowo na 2021 r.
6.3. Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 r.
6.4. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu w 2021 r.
6.5. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu w 2021 r.
6.6. Udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Barcja” w 2021 r.
6.7. Uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Srokowo na 2021 r.
6.8. Uchwalenia ramowych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Srokowo na 2021 r.
7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy Srokowo z działalności w 2020 r.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Srokowo z działalności w 2020 r.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
11. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń