organizacje pozarzadoweZarządzenie 25/2021
Wójta Gminy Srokowo
z dnia 22 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Srokowo w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 
Działając na podstawie pkt VI ppkt. 4 i 7 załącznika nr. 1 do zarządzenia nr 18/2021 w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert, przedmiotem którego jest wspieranie zadań publicznych Gminy Srokowo realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2021 r. przez organizacje pozarządowe zarządzam co następuje:
 
§1
Po zapoznaniu się z protokołem sporządzonym w dniu 21 kwietnia 2021 r. przez Komisję powołaną do oceny ofert na realizację zadań publicznych Zarządzeniem Wójta Gminy Srokowo Nr. 22/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku Wójt Gminy Srokowo zatwierdził następujące oferty do realizacji zadań publicznych:
 
1) Oferta Nr 1
Kwota zadania: 4000 zł
Nazwa oferenta: Srokowskie Stowarzyszenie ,,Sukces Każdego Dziecka”
Nazwa zadania: Rozwój i promocja talentów. Wspieranie funduszy stypendialnych.
 
2) Oferta Nr 2
Kwota zadania: 4000 zł
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie ,,Blusztyn”
Nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym zajęcia świetlicowe m.in. warsztaty kulinarne, rękodzieła.
 
3) Oferta Nr 3
Kwota zadania 4000 zł
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie ,,Blusztyn” Nazwa zadania: Wakacje w siodle
 
4) Oferta Nr 4
Kwota zadania: 6000 zł
Nazwa oferenta: Związek Ukraińców w Polsce. Zarząd Oddziału w Olsztynie.
Nazwa zadania: Podtrzymywanie kultury i tradycji mniejszości narodowych Gminy Srokowo.
 
5) Oferta Nr 5
Kwota zadania: 3000 zł
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie ,,Wiedza, Rozwój, Praca”
Nazwa zadania: Promocja rękodzieła: Wykonanie Maskotki Gminnej
 
§2
Wykonanie Zarządzenia powierz się pracownikowi odpowiedzialnemu za współpracę z organizacjami pozarządowymi.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Srokowo
Marek Olszewski