organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w latach 2021-2023 roku:
1. Działalność na rzeczorganizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3  ust. 3, w zakresie określonym  w pkt. 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1.1 Punkt doradczy dla podmiotów wymienionychw ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1.2 Warsztaty konsultacyjne, spotkania dla członków NGO na temat wsparcia usług społecznych
2. Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.
2.1 Warsztaty organizacji i prowadzenia wolontariatu usług społecznych dla mieszkańców