konsultacjeZarządzenie Nr 109/2021
Wójta Gminy Srokowo
z dnia 4 listopada 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/89/16 z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Srokowo zarządzam, co następuje:

 

§1

Zarządza się przeprowadzenie w okresie od 04 listopada 2021r. do 19 listopada 2021r. na terenie Gminy Srokowo konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§2

Celem konsultacji jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

 

§3

1.Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

1) przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków na temat projektu przedmiotowej uchwały na formularzu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia; 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:

1) zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Srokowo bip.gminasrokowo.pl oraz na stronie internetowej Gminy Srokowo http://www.srokowo.warmia.mazury.pl/;

2) udostępnienie projektu uchwały w siedzibie Urzędu Gminy Srokowo (pok. nr 9), w okresie konsultacji w godzinach pracy urzędu;

3. Formularz, o którym mowa w ust. 1 pkt1 można: -składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Srokowo (pok. nr 9)

-przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Gminy Srokowo, Pl. Rynkowy 1 11-420 Srokowo.

-przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Srokowo

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Srokowo

Marek Olszewski

 

ZAŁĄCZNIKI:

Projekt uchwały konsultacje organizacje na rok 2022 - do pobrania
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok - projekt  - do pobrania
Formularz konsultacji do projektu rocznego programu - do pobrania