Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Srokowo

x
27 Kwiecień 2017 13:00
Odsłon : 12

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z § 25 ust. 4 Statutu Gminy Srokowo zawiadamiam, że XXXIV sesja Rady Gminy Srokowo, odbędzie się 27 kwietnia 2017r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro).

 

1.   Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy Srokowo.

2.   Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3.   Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Srokowo.

4.   Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5.   Interpelacje i zapytania radnych.

6.   Informacja merytoryczna i finansowa kierownika GOPS z działalności w 2016 r.

7.   Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016.

8.   Ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w gminie w 2016r.

9.   Informacja dotycząca kosztów gospodarki odpadami i ściekami na terenie Gminy Srokowo.

10. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.

11.  Podjęcie uchwał w sprawach:

11.1. Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Srokowie z Filią w Solance.

11.2. Zaciągnięcia w BGK w Olsztynie pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

11.3. Zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

11.4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2017-2022.

11.5. Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2017 r.

12.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13.  Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

14.  Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński 

Cofnij