Artykuły z kategorii

Ogłoszenia

Walczymy o plac zabaw dla dzieciaków z J…

23-06-2017

Głosujemy!!! Walczymy o plac zabaw dla dzieciaków z Jegławek! Można oddawać głos 1 raz dziennie. https://podworko.nivea.pl/lokalizacja/449-srokowo

Więcej

Fundusze unijne

Wizyta studyjna do inkubatora przetwórst…

09-06-2017

Centrum Animacji Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców obszaru LGD9 i LGR na bezpłatny wyjazd studyjny do inkubatora przetwórstwa prowadzonego przez Stowarzyszenie Światowid w Małachowie –...

Więcej

Wójt Gminy Srokowo ogłasza konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego.

1. Przedmiotem konkursu jest realizacja w roku 2017, gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Gminny Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w roku 2017”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - HPV (Typ 6,11,16,18) wśród populacji dziewcząt z rocznika 2001, mieszkanek Gminy Srokowo.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział placówki medyczne zarejestrowane w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej lub osoby prowadzące własną praktykę lekarską, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielenia świadczeń zdrowotnych w określonej dziedzinie medycyny, dysponujące lokalem oraz aparaturą i sprzętem medycznym odpowiadającym wymaganiom przewidzianym dla tego rodzaju działalności oraz spełniające warunki określone w przepisach o działalności gospodarczej.

3. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu może realizować program od dnia podpisania umowy przez obie strony.

4. Umowa może być zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

5. Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i wzorem umowy oraz pobrać obowiązujący formularz ofertowy w sekretariacie Urzędu Gminy Srokowo w godzinach pracy urzędu oraz ze strony   http://bip.gminasrokowo.pl/ w zakładce Ochrona Zdrowia.

6. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Srokowo w sekretariacie ul. Plac Rynkowy 1 w terminie do dnia 6 marca 2017 r.

7. Oferty składa się w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta oraz nazwą programu.

8. Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się do dnia 9 marca 2017r. w siedzibie Zamawiającego.

9. Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Srokowo, oraz zamieszczone na stronie internetowej.

10. Termin związania z ofertą  nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

11. Zawarcie umowy z wybranym oferentem nastąpi w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

12. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

13. Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi lub protestu dotyczącego postępowania konkursowego w trybie określonym w § 11 i 12 „Regulaminu organizowania konkursu ofert" stanowiącego zał. nr 2 do zarządzenia. Nr 6/17 z dnia 15 lutego 2017.

Załączniki

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Zarządzenie Wójta Gminy Srokowo Nr 6/17 z dnia 15 lutego 2017 w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2017, gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Gminny Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na rok 2017”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - HPV (Typ 6,11,16,18) wśród populacji dziewcząt uczennic klas III gimnazjum (rocznik 2001), mieszkanek Gminy Srokowo oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.