a326 listopada odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Solanka i odpoczynku rowerzystów” dofinansowanego w konkursie „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2017 roku.

DSC 6557Za nami kolejna edycja Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie” i aktywnie włączyła się w nią Gmina Srokowo, pod kierownictwem pani Katarzyny Żejmo z GOPS w Srokowie - koordynatora gminnego.

W ramach akcji zrealizowano liczne wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które miały na celu spojenie rodzin i integrację społeczności lokalnych.

DSC 9788Dnia 10 października 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Srokowie odbyły się warsztaty w ramach projektu „Zwalczanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy w rodzinie”, realizowanego przez Wydział Polityki Społecznej w Olsztynie wspólnie z Administracją Komisji Wspólnotowej Francuskiej Regionu Stołecznego w Brukseli w ramach „Programu Wykonawczego na lata 2017-2019”.

Celem warsztatów było podjęcie próby przygotowania narzędzi pomocniczych w diagnozie i interwencji dla Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej w ramach procedury Niebieskiej Karty. Narzędzie to miałoby wspierać i podnosić umiejętności członków grup w zakresie motywowania ofiary przemocy do wychodzenia z roli ofiary, w szczególności do przerwania doświadczania przemocy.

filmpromo

Film promocyjny Gminy Srokowo

DSC 716830 maja 2017 roku w Urzędzie Gminy Srokowo podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. (Mińsk Mazowiecki) na wykonanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Srokowie”.

Koszt operacji to 3 573 525,57 zł, z czego 63,63 % pochodzi z dofinansowania udzielonego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.