nW dniu 21 lutego 2019 roku odbyła się V Sesja Rady Gminy Srokowo, podczas której zostali przedstawieni nowo wybrani Sołtysi oraz Rady Sołeckie poszczególnych Sołectw na terenie gminy Srokowo.

Był to również czas uroczystego podziękowania Sołtysom, którzy zakończyli swoją pracę.

Za zaangażowanie na rzecz rozwoju swojej społeczności lokalnej podziękowaliśmy pani Gertrudzie Warno (Sołectwo Silec), pani Renacie Mendali (Sołectwo Siniec), pani Agacie Łata (Sołectwo Solanka), pani Agnieszce Luszczyk (Sołectwo Jankowice), panu Henrykowi Flis (Sołectwo Leśniewo) oraz panu Józefowi Pawłusewicz (Sołectwo Leśny Rów).

DSC 842019 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Srokowo odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz Prawdinska (Obwód Kaliningradzki) w celu omówienia realizacji wspólnego projektu w obszarze pomocy społecznej.

W spotkaniu uczestniczyło dwóch Zastępców Mera Prawdinska, tj. pan Władimir Minasjan i pan Piotr Siedov, Naczelnik Oddziału Współpracy z Zagranicą i Turystyki: pani Tatiana Głazunowa, Wójt Gminy Srokowo – pan Marek Olszewski, Przewodniczący Rady Gminy Srokowo – pan Piotr Dziadoń oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie – pani Grażyna Jolanta Bień i pracownik GOPS zaangażowany w pracę nad projektem- pani Jagoda Nowińska.

IMG 5707Gratulujemy naszym Sołtysom, którzy uplasowali się bardzo wysoko w plebiscycie "Sołtys Roku 2018 Powiatu Kętrzyńskiego". Plebiscyt trwał od 9 do 28 lutego 2018 r., natomiast 10 marca w hali Powiatowego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie odbyła się uroczysta gala i wręczenie nagród. Serdecznie gratulujemy pani Małgorzacie Dwulat (Wiczyny), która uplasowała się na III miejscu w rankingu oraz paniom: Teresie Krasuckiej (Bajory Wielkie) i Gertrudzie Warno (Silec), które znalazły się w pierwszej 10-tce (w sumie w rankingu brało udział 100 sołtysów).

a326 listopada odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Solanka i odpoczynku rowerzystów” dofinansowanego w konkursie „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2017 roku.

DSC 6557Za nami kolejna edycja Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie” i aktywnie włączyła się w nią Gmina Srokowo, pod kierownictwem pani Katarzyny Żejmo z GOPS w Srokowie - koordynatora gminnego.

W ramach akcji zrealizowano liczne wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które miały na celu spojenie rodzin i integrację społeczności lokalnych.

DSC 9788Dnia 10 października 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Srokowie odbyły się warsztaty w ramach projektu „Zwalczanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy w rodzinie”, realizowanego przez Wydział Polityki Społecznej w Olsztynie wspólnie z Administracją Komisji Wspólnotowej Francuskiej Regionu Stołecznego w Brukseli w ramach „Programu Wykonawczego na lata 2017-2019”.

Celem warsztatów było podjęcie próby przygotowania narzędzi pomocniczych w diagnozie i interwencji dla Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej w ramach procedury Niebieskiej Karty. Narzędzie to miałoby wspierać i podnosić umiejętności członków grup w zakresie motywowania ofiary przemocy do wychodzenia z roli ofiary, w szczególności do przerwania doświadczania przemocy.