DSC 842019 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Srokowo odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz Prawdinska (Obwód Kaliningradzki) w celu omówienia realizacji wspólnego projektu w obszarze pomocy społecznej.

W spotkaniu uczestniczyło dwóch Zastępców Mera Prawdinska, tj. pan Władimir Minasjan i pan Piotr Siedov, Naczelnik Oddziału Współpracy z Zagranicą i Turystyki: pani Tatiana Głazunowa, Wójt Gminy Srokowo – pan Marek Olszewski, Przewodniczący Rady Gminy Srokowo – pan Piotr Dziadoń oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie – pani Grażyna Jolanta Bień i pracownik GOPS zaangażowany w pracę nad projektem- pani Jagoda Nowińska.

IMG 5707Gratulujemy naszym Sołtysom, którzy uplasowali się bardzo wysoko w plebiscycie "Sołtys Roku 2018 Powiatu Kętrzyńskiego". Plebiscyt trwał od 9 do 28 lutego 2018 r., natomiast 10 marca w hali Powiatowego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie odbyła się uroczysta gala i wręczenie nagród. Serdecznie gratulujemy pani Małgorzacie Dwulat (Wiczyny), która uplasowała się na III miejscu w rankingu oraz paniom: Teresie Krasuckiej (Bajory Wielkie) i Gertrudzie Warno (Silec), które znalazły się w pierwszej 10-tce (w sumie w rankingu brało udział 100 sołtysów).

a326 listopada odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Solanka i odpoczynku rowerzystów” dofinansowanego w konkursie „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2017 roku.

DSC 6557Za nami kolejna edycja Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie” i aktywnie włączyła się w nią Gmina Srokowo, pod kierownictwem pani Katarzyny Żejmo z GOPS w Srokowie - koordynatora gminnego.

W ramach akcji zrealizowano liczne wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które miały na celu spojenie rodzin i integrację społeczności lokalnych.

DSC 9788Dnia 10 października 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Srokowie odbyły się warsztaty w ramach projektu „Zwalczanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy w rodzinie”, realizowanego przez Wydział Polityki Społecznej w Olsztynie wspólnie z Administracją Komisji Wspólnotowej Francuskiej Regionu Stołecznego w Brukseli w ramach „Programu Wykonawczego na lata 2017-2019”.

Celem warsztatów było podjęcie próby przygotowania narzędzi pomocniczych w diagnozie i interwencji dla Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej w ramach procedury Niebieskiej Karty. Narzędzie to miałoby wspierać i podnosić umiejętności członków grup w zakresie motywowania ofiary przemocy do wychodzenia z roli ofiary, w szczególności do przerwania doświadczania przemocy.

filmpromo

Film promocyjny Gminy Srokowo