Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Zawiadomienie o zwołaniu V Sesji Rady Gminy Srokowo
21 Luty 2019, 14:00
Odsłon : 344

sesjaRGNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 5 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na V sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się dnia 21 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro) z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie V sesji Rady Gminy Srokowo.

2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Srokowo.

4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja z organizacji ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w GOK, Szkole Podstawowej i obiektach sportowych.

7. Informacja merytoryczna dotycząca funkcjonowania świetlic wiejskich w gminie Srokowo w 2018 r. oraz z dalszym ich funkcjonowaniem w roku 2019.

8. Informacja o pozyskanych przez gminę środkach unijnych w 2018 r.

9. Analiza działań i form promocji w Gminie Srokowo w 2018 r.

10. Analiza kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

11. Analiza wyników pracy zespołu ds. przygotowania koncepcji organizacyjno-finansowej funkcjonowania oświaty w Gminie Srokowo.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

12.1. Określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Srokowo, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

12.2. Zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie z Filią w Solance poprzez obniżenie stopnia organizacji Szkoły Filialnej w Solance do struktury I-IV.

12.3. Zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie z Filią w Solance poprzez likwidację szkoły filialnej.

12.4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2019-2023.

12.5. Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2019 r.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

15. Zakończenie obrad V sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń